Sèvi Nan Massachussets

REPA LEKÒL YO

APÈSI JENERAL

Timoun Yo Ka Manje Gratis Nan Lekòl Nan Massachusetts

Apatide ane lekòl 2023-2024 la, repa gratis nan lekòl disponib pou TOUT elèv yo— pou toutan! Sa siyifi tout elèv Massachusetts yo ki frekante yon lekòl ki patisipe nan Pwogram Nasyonal Manje Midi Lekòl (National School Lunch Program) la kapab resevwa yon manje midi ki gen bon gou, ki nitritif toulejou gratis pou fanmi yo. Epi yo ofri manje maten an bay tout elèv ki nan lekòl k ap patisipe nan Pwogram Manje Maten Lekòl (School Breakfast Program) la.

OSIJÈ REPA LEKÒL

Tout moun manje—Epi Li Pi Bon Lè Nou Fè Sa Ansanm

Repa gratis lekòl yo pèmèt mete plat manje nourisan pou timoun yo epi retire estrès sou do fanmi yo. Men, pandan manje maten ak manje midi se yon nesesite, sa pa vle di yo pa ka gen plezi ladann. Non sèlman manje lekòl la nouri kò a, men yo bay elèv yo opòtinite pou yo fè zanmi ak aprann ladrès sosyal ki pral dire pou lavi.

Manje Sa W Pito A Kapab Se Youn Ou Poko Janm Goute

Repa lekòl yo ede timoun yo fòme abitid manje ki nitritif ki ka diminye ensidans ak gravite dyabèt tip 2, maladi kè ak obezite. Lè timoun yo wè kamarad yo ap eseye nouvo manje nan kafeterya lekòl la, yo gen plis chans pou yo swiv egzanp epi eseye nouvo manje ki nitritif ki sipòte kwasans ak aprantisaj yo. Nan fason sa a, paran yo sèlman achte aliman pou prepare manje yo konnen pitit yo deja jwi, san gaspiye lajan yo travay di pou fè.

Kounye a ke repa lekòl yo gratis pou tout elèv yo, plis timoun ki soti nan kay ki gen tout kalite revni ap manje maten ak manje midi nan lekòl la. Sa fè lavi pi fasil pou fanmi yo epi fè lavi timoun gen plis lajwa, plis plezi ak pi pwòch kominote a.

Kiyès ki ta ka konnen ke se yon presyon pozitif de kanmarad yo ki ta fè timoun manje legim?

AVANTAJ REPA GRATIS LEKÒL YO

Retire yon sèl bagay nan plat ou a, pandan y ap asire w ke pa yo plen.

 • Ou ekonomize tan — kou l soti nan kabann li tou deplase! 
 • Ou ekonomize lajan — an mwayèn $1,200 pa ane/pa timoun. Anplis de sa, mwens sache plastic k ap pran espas presye nan tiwa w.
 • Ogmante revni pou lekòl pitit ou — ke yo envesti pou amelyore pwogram manje a, k ap pèmèt yo kontinye fè de repa ki pi gou epi pi nourisan.
 • Elimine baryè ak estigma — Plis timoun deja ap jwi manje maten ak manje midi ansanm nan lekòl la kòm yo gratis. Kounye a, tout moun ka jwi lè rekreyasyon an ak yon vant plen.

 

Never worry about lunch Starts Line

AVANTAJ REPA MATEN LEKÒL GRATIS

Anpremye, Repa Maten!

Li pi fasil pou chanje mond lan lè ou gen yon vant plen. Se poutèt sa, chak maten, anpil lekòl k ap patisipe nan Pwogram Manje Maten lekòl la sèvi manje fre ki gen bon gou bay tout elèv yo gratis pou fanmi yo. Anplis, kèk lekòl menm ofri ti goute gratis!

Lè elèv ou yo kòmanse jounen yo ak manje maten nan lekòl la, yo pral gen:

 • Pi bon pwodiktivite - done yo montre ke elèv ki manje manje maten yo gen pi bon memwa (ki trè itil pou egzamen), pi bon konpòtman ak pi bon prezans.
 • Pi bon sante - li sispann move san grangou lakòz epi redwi diminye risk obezite.
 • Pi bon maten - yon enkyetid anmwens pou ou, ki se enpòtan.
Breakfast is for champions Starts Line

Mete Manje Maten Grastis Yo Nan Woutin Le Maten Pititi Ou Yo!

Kontakte lekòl pitit ou a pou w aprann plis sou sa k program manje maten gratis la.

Kesyon yo poze souvan

Tout lekòl ki patisipe nan Pwogram Nasyonal Repa Lekòlè bay manje gratis nan lekòl yo. Sa gen ladann tout lekòl piblik yo ak pifò lekòl charter nan Massachusetts.

Manje midi gratis pou tout elèv epi yo sèvi nan chak lekòl ki patisipe nan Pwogram Nasyonal Manje midi nan lekòl la. Anpil lekòl ofri manje maten tou e kèk menm bay yon ti goute. Si lekòl pitit ou a sèvi manje midi, manje maten, ak yon goute, tout yo disponib gratis. Si w pa sèten ki manje lekòl pitit ou a ofri, kontakte distri lekòl ou a dirèkteman pou w konnen.

Wi, pou ane eskolè 2023-2024 la, lekòl yo ap fonksyone an pèsòn epi manje gratis yo disponib nan lekòl la pou tout elèv yo.)

Wi, distri eskolè yo mande pou fanmi yo ranpli aplikasyon an pou Repa Lekòl Gratis ak Pri Redui pou fanmi ki elijib yo ka benefisye de lòt pwogram, tankou frè pou aktivite yo retire ak frè tès kolèj (pwogram ki kalifye yo diferan pa distrik). Sèl eksepsyon se pou lekòl/distri ki aplike Dispozisyon Elijibilite Kominotè (Community Eligibility Provision, CEP). Nan lekòl CEP yo, fanmi yo pa oblije ranpli fòm Aplikasyon pou Repa Lekòl Gratis ak Pri Redui. Si w pa sèten si pitit ou a ale nan yon lekòl CEP, tanpri kontakte Depatman Sèvis Manje distri w la.

Pitit ou a k ap patisipe nan manje gratis nan lekòl la pa retire manje nan men okenn lòt moun – an reyalite – li ede lòt timoun ak fanmi ki pi bezwen li!  Nou ankouraje tout fanmi yo pou yo pwofite manje gratis nan lekòl paske:

 • Li ede w ekonomize tan ou ak lajan w
 • Li ogmante revni pou lekòl pitit ou a
 • Li kraze baryè ak stigma pou lòt timoun ki manje manje lekòl

 

Wi, manje lekòl yo oblije swiv yon modèl repa federal ki gen ladan kantite espesifik fwi, legim ak grenn antye. Manje lekòl yo dwe satisfè tou limit pou sodyòm, grès satire, ak kalori an jeneral. Meni yo souvan prezante manje ki pwodui lokalman ki sipòte chan kiltivatè, antrepriz lapèch, ak lòt pwodiktè nan kominote lokal yo.

Nan tout lekòl k ap fonksyone anba Pwogram Nasyonal Manje Eskolè (National School Lunch Program), direktiv federal yo bay tout elèv yo yon manje midi ki nitritif ak ki ekilibre. Pou lekòl yo ka ranbouse pri chak , elèv yo dwe gen yon fwi ak yon legim ak manje midi yo. Si yon elèv pa pran yon fwi ak legim, yo ka fè yo peye pri pou manje yo jou sa a. Si elèv yo chwazi bagay anplis (pa egzanp, yon sandwich anplis, bonbon, krèm glase, oswa lòt bagay), yo ka fè yo peye yon frè anplis pou atik sa yo tou. Li pi bon pou w eksplore opsyon repa lekòl yo ak pitit ou yo epi asire w ke yo pa bliye ranpli asyèt yo ak manje ki nitritif yo epi ki gen bon gou ki disponib pou yo nan lekòl la.

Si w abite nan Massachusetts epi w bezwen asistans manje, kòmanse rele liy dirèk FoodSource Project Bread Hotline jodi a nan 1-800-645-8333 oswa vizite paj Jwenn Èd nou an pou w aprann plis.  

Nou ka konekte ou ak pwogram ki pral ede w peye pwovizyon epi mete manje sou tab la.

Rele nou se toujou gratis, epi konfidansyèl.  Konseye nou yo ka ede w ak: 

 • Chèche konnen si w kalifye pou SNAP (asistans finansyè pou pwovizyon) epi ede w aplike.  

 • Jwenn manje gratis pou timoun ou yo nan kominote w la 

 • Aprann kijan pou itilize avantaj HIP ou yo 

 • Jwenn pwogram manje ak gadmanje manje  

 • e plis toujou....

Si ou te resevwa avantaj P-EBT, gen yon bon chans ou ta ka kalifye pou benefis SNAP, rele nou jodi a epi konseye nou yo pral tcheke SNAP pou ou, pou w wè si ou kalifye.