Ou pa wè Summer Eats toupre ou?

Tcheke souvan pou nouvo kote. Nouvo kote yo ajoute sou kat la chak semèn!

Bay Massachusetts sèvis

Summer Eats

MANJE GRATIS POU TIMOUN AK ADOLESAN

Manje Gratis pou Timoun ak Adolesan

LEKÒL FINI, MEN MANJE GRATIS.

Manje gratis disponib pou TOUT timoun ak adolesan, ki gen laj 0 rive 18 lane, atravè Massachusetts pandan mwa peryòd lete yo. Ou pa bezwen enskri ni prezante yon pyès idantite I.D., epi lokal manje yo sitiye toupatou nan Eta a.

Yo mete enfòmasyon sou sit yo ajou chak semèn!

Sezon lete a fenk kòmanse! Plizyè santèn lokal Summer Eats pral louvri nan tout MA lete sa a.

Tcheke souvan pou nouvo kote

Jwenn yon sit manje Summer Eats

Nouvo sit ajoute sou kat la chak jou! Klike sou anplasman an pou aprann plis.

Byenvini nan peryòd lete manje ki gou

Pandan sezon lete sa a, depanse mwens kòb pou manje epi pase plis tan ap amize w. Timoun ki gen 18 lane oswa mwens yo ka pase nan nenpòt sit Summer Eats pou pran yon repa gratis pou yo rejwenn fòs pou aktivite yo fè nan sezon lete a.  Ou pa bezwen ni enskri ni montre pyès idantite w! Moun k ap bay swen yo ka repoze pi fasil lè yo konnen pou bay yo manje pa nan men yo epi yo ka sèvi ak tan ak enèji sa a pou konsantre sou tout lòt bagay ki sou lis devwa yo.

Ou pa bezwen ni enskri ni montre pyès idantite w!

Two girls lay on the grass carefree Starts Line

Kesyon yo poze souvan

Summer Eats se yon pwogram nitrisyon federal ki fèt pou asire tout jèn (18tan oswa mwens) jwenn aksè nan manje ak ti goute ki bon pou sante pandan peryòd lete a, lè lekòl la pa louvri! Repa gratis disponib pou tout timoun ak adolesan nan plizyè santèn lokal atravè eta a. Jwenn sit yo, jou yo louvri, ak lè yo sèvi avèk kat ki anlè la a.

Tout timoun nan Massachusetts, ki gen laj ant 0 a18tan, ka resevwa repa gratis nan nenpòt lokal Summer Eats ki endike sou kat pi wo a.

Non, règlemantasyon federal yo pa pèmèt responsab yo pran epi mennen manje tounen lakay yo pou timoun yo. Se pou yo manje repa yo nan lokal la ak timoun la prezan. 

Nan pifò lokal yo, daprè règleman federal yo, nou dwe manje repa yo souplas. Repa Grab & go vin chèche pote ale yo disponib sèlman nan lokal riral ki endike. Nan kat ki anlè a, lokal sa yo gen ladann “grab & go available” nan non lokal yo, epi gen detay espesifik sou operasyon grab & go yo ki enkli nan seksyon “enfòmasyon adisyonèl” nan seksyon detaye sou sit la. Ou ka jwenn lokal ki bay repa Grab & go yo sou kat la grasa onglè “Filters” (Filt) a.

Non! Nan tout sit Summer Eats ki endike nan kat ki anwo a, timoun ak adolesan ka jis parèt epi resevwa yon repa gratis! Pa gen moun ki pral tcheke yon kat idantite oswa poze okenn kesyon.

Ou ka ale nan nenpòt sit Summer Eats sou kat jeyografik la, li pa bezwen nan vil w ap viv la. Yo souvan fè mizajou sou sit ki sou kat la, kidonk tcheke detanzantan pou wè si lokal yo vin disponib nan kote ki pi pre w.

Absoliman pa. Yo p ap mande okenn pyès idantifikasyon pou yon timoun oswa yon adolesan ka resevwa manje gratis atravè Summer Eats nan nenpòt nan lokal ki endike sou kat la.

Gen kèk ki fè sa, gen kèk ki pa fè sa. Anpil lokal eseye enkli pwogram oswa aktivite pou patisipan yo, anplis de bay manje gratis, men sa ap fèt pou chak lokal apa. Pou aprann plis sou aktivite nan yon sit an patikilye, kontakte òganizasyon an oswa distri eskolè ki opere sit ou vle patisipe nan. Ou ka parèt tou an pèsòn epi mande anplwaye yo!

Repa egzak yo sèvi yo varye selon kote yo epi anjeneral se òganizasyon ki patwone nan kominote a ki prepare yo. Yo ka ofri yon konbinezon repa maten, repa midi, ti goute ak/oswa repa lanwit. Tout repa yo sèvi nan Summer Eats yo dwe satisfè nòm nitrisyonèl USDA a. Yo bay fwi ak legim osi byen ke sereyal antye yo bay ak chak repa, Kontakte òganizasyon lokal ki esponnsò a si w gen kesyon sou meni egzak yo sèvi yo.

Li posib ke sit la pral kapab bay yon repa ki pa gen alèjèn pou timoun nan manje, men yo pral bezwen konnen sa davans pou prepare l kòmsadwa. Kontakte òganizasyon an oswa distri lekòl ki opere sit ou ta renmen patisipe a epi mande si yo kapab akomode alèji espesifik yo epi fè yo konnen nan ki sit oswa lè repa ou ta renmen asiste

Pwogram Sèvis Manje Ete (SFSP), yo rekonèt nan Massachusetts kòm Summer Eats, se yon pwogram ki finanse pa gouvenman epi Eta a ka administer l. Operatè pwogram Summer Eats yo ap resevwa ranbousman federal pou repa ak ti goute gratis ki bon pou lasante yo sèvi pou timoun ak adolesan pandan fèmti lekòl la.

Wi! Si w ap resevwa EBT pou peryòd lete, ou ka ale kanmenm nan lokal Summer Eats yo epi manje manje gratis pandan tout sezon lete a. Nou ankouraje w pou itilize toulede pwogram, epi nou p ap poze w okenn kesyon nan lokal Summer Eats yo konsènan kalifikasyon ou pou Summer EBT ni pou okenn lòt pwogram.

Ou gen Kesyon? Vizite Mass.gov/SummerEBT.

PATNÈ NOU

Project Bread fè patenarya ak Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè MA (DESE) atravè Pwogram Sensibilizasyon Nitrisyon Timoun pou bay timoun manje gratis nan Massachusetts atravè School Meals ak Summer Eats.