JWEN ASISTANS

Liy Dirèk FoodSource Project Bread la

Bay Massachusetts sèvis

Resous prinsipal ou pou asistans manje.

Liy dirèk FoodSource Project Bread se liy asistans manje toupatou nan Eta a pou tout Massachusetts. Kit ou bezwen èd pou peye pou manje epi ou pa konnen ki kote pou kòmanse oswa ou senpleman kirye pou aprann plis sou yon pwogram, ann pale!

KISA KONSEYE NOU YO KA EDE OU FÈ:

Rele toujou gratis epi konfidansyèl.

  • Chèche konnen si w kalifye pou SNAP (asistans finansyè pou pwovizyon) epi ede w aplike. 
  • Jwenn manje gratis pou pitit ou nan kominote w la 
  • Aprann kijan pou itilize sèvis HIP ou yo 
  • Jwenn pwogram repa cho ak gadmanje 
  • ak plis toujou… 

 

Asistans manje nan 180 lang 

Orè liy dirèk : Lendi pou vandredi 8è a.m. pou 7è p.m. & Samdi 10è a.m. pou 2è p.m.